Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Martendo Stoelen

Martendo Stoelen is een handelsnaam van Martendo B.V., gevestigd te Kempenbaan 8 in Rijen.

1. Inleiding
1.1 .Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, leveringen, diensten, verhuur en overigens alle overeenkomsten van of door Martendo Stoelen hierna te noemen Martendo. Acceptatie van een offerte kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet, door een aparte schriftelijke verklaring van Martendo zijn bevestigd.
1.3 Indien Martendo in het belang van haar wederpartij afwijkt van deze voorwaarden kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden.
2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Martendo is eerst gebonden, nadat zij een opdracht respectievelijk verkoop definitief schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door haar zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.
2.2 Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.3 Levering in Nederland geschiedt franco huis voor orders boven 750,00 Euro netto exclusief BTW. Voor expressezendingen worden de expressekosten berekend. Buitenlandse orders worden franco Nederlandse grens of FOB Nederlandse haven geleverd; steeds tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen, ook die in prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Martendo worden gewijzigd. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een of ander is Martendo gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften.
2.4 Door Martendo in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, enz. verstrekte opgaven omtrent hoeveelheid, capaciteit, verpakking, maat, gewicht, kleur, gehalte, samenstelling, etc. worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt. Martendo behoudt zich het recht voor een gewijzigde of verbeterde constructie te leveren zonder voorafgaande kennisgeving.
2.5 Martendo is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is conform artikel 9 en volgende.
2.6 Wanneer bij een reparatie vooraf prijsopgave wordt gevraagd geldt, dat bij niet repareren onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
3. Levering
3.1 Alle opgegeven leverings- c.q. uitvoeringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. Overschrijding daarvan geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Vanaf 8 dagen na het verstrijken van de leverings- c.q. uitvoeringstermijn heeft opdrachtgever het recht van Martendo te verlangen, dat zij binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomene, alsnog tot levering van de produkten overgaat. Heeft Martendo na het verstrijken van die termijn nog niet geleverd c.q. opgeleverd, dan kan opdrachtgever de overeenkomst na een termijn van 30 dagen annuleren. Ook in dit geval is Martendo geen schadevergoeding verschuldigd.
3.2 De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.
3.3 Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de verkochte zaken ons terrein verlaten of indien de verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is, het ogenblik waarop de verkochte zaken ter verzending gereed staan.
4. Overmacht
4.1 Opdrachtgever kan van Martendo geen nakoming vorderen van verplichtingen van Martendo uit de overeenkomst, indien het niet of niet tijdig nakomen door Martendo direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht.
4.2 Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen en/of situaties: besluiten en maatregelen van enige overheid, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, arbeidsconflicten, gebrek aan personeel, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebrek aan of vertragingen in vervoer, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens, niet, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van Martendo. Voorts wordt tot overmacht gerekend omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor Martendo bemoeilijken; hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door Martendo gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren produkten. Al deze gevallen ontslaan Martendo van alle aansprakelijkheid en geven Martendo het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade dan ook. Het bepaalde in artikel 3 omtrent annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is niet van toepassing, tenzij de toestand van overmacht langer dan 6 maanden voortduurt waarna het opdrachtgever is toegestaan na voorafgaand
aangetekend schrijven aan Martendo conform artikel 3 te annuleren.
5. Garantie
5.1 Alle door Martendo geleverde produkten worden - indien zulks is aangegeven - geleverd onder de fabrieksgarantie en op de door de fabriek gehanteerde garantievoorwaarden. Martendo neemt de garantieverplichtingen betreffende door derden geproduceerde goederen echter niet zelfstandig op zich, doch is slechts gehouden opdrachtgever behulpzaam te zijn bij het inroepen van de rechten van opdrachtgever jegens de producent.
5.2 Indien door Martendo in afwijking van het gestelde in artikel 5.1 een garantietermijn is aangegeven garandeert Martendo gedurende genoemde termijn direct na verzending of afgifte van de produkten/goederen dat deze vrij zijn van materiaal- of constructiefouten die de bruikbaarheid aanzienlijk verminderen. Van garantie uitgesloten zijn transport- en/of verzendkosten, schade aan personen en/of goederen en overigens alle directe of indirecte schade hoe ook genaamd.
5.3 Indien de wederpartij op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt of laat verrichten of laat aanbrengen, zijn onze garantieverplichtingen daarmee vervallen.
6. Reclame
6.1 Waarneembare (transport)schade dient onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld door de geadresseerde (namens opdrachtgever als deze niet dezelfde is als geadresseerde) teneinde van de vervoerder een schadeverklaring te krijgen. Bedoelde schade dient de geadresseerde eveneens aan Martendo te melden.
6.2 Binnen 8 dagen na ontvangst van een leverantie moet de opdrachtgever nauwkeurig en gedetailleerd aan Martendo zijn eventuele bezwaren omtrent het geleverde ter kennis brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
6.3 Wanneer de bezwaren van de opdrachtgever door Martendo gegrond worden bevonden, heeft zij het recht om - na haar keuze - produkten van dezelfde soort te herleveren, de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij een redelijke prijsreduktie toe te passen. Opdrachtgever heeft niet het recht, om ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.
6.4 Retourzending van verkochte goederen aan Martendo om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere instrukties van Martendo. Door ons speciaal voor de wederpartij bestelde zaken kunnen nimmer worden geretourneerd. Bij terugname van minder gangbare goederen behouden wij ons het recht voor 15% van de verkoopwaarde als kosten op het te crediteren bedrag in te houden. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
6.5 Het door opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde produkten ontheft Martendo van alle aansprakelijkheid.
6.6 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn. Indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Martendo.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Martendo is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Martendo, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan.
7.2 Evenmin is Martendo aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.
7.3 Indien Martendo gronden aanwezig acht die haar ertoe brengen deze aansprakelijkheidsbeperkende bedingen niet toe te passen, geschiedt zulks slechts indien en voor zover dekking aanwezig is op een door Martendo met het oog op bedrijfsaansprakelijkheid gesloten verzekering.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Martendo tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in dit artikel zijn vermeld.
8. Risico-overgang
8.1 Vanaf het moment dat de goederen de vestiging van Martendo of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de opdrachtgever. Alsdan is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade van of aan deze produkten.
8.2 Ingeval goederen die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door of namens Martendo, wordt hierbij iedere eventuele aansprakelijkheid van Martendo als vervoerder dan wel uit hoofde van een onrechtmatige daad, gepleegd in verband met of tijdens het vervoer, uitgesloten, welke uitsluiting van aansprakelijkheid eveneens zal gelden in het geval van schuld of nalatigheid als bedoeld in artikel 815 van het Wetboek van Koophandel. Martendo is, tenzij anders overeengekomen, nimmer verplicht tot verzekering van het transport van de goederen. Indien en voor zover Martendo evenwel op eigen gezag voor verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben dan wel het belang van haar opdrachtgever te dienen. Een eventuele uitkering is in eerste instantie ter dekking van betreffende openstaande factuur van de goederen.
8.3 Opdrachtgever zal Martendo vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan Martendo op grond van het bovenstaand tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.
9. Betaling
9.1 De plaats van betaling is ten kantore van Martendo te Rijen of op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening. Opdrachtgever zal zich tegenover een
vordering van Martendo niet op schuldvergelijkingen kunnen beroepen. Alle betalingen dienen - voor zover zulks niet afzonderlijk is aangegeven - steeds zonder enige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever zal door het enkel verloop van de betalingstermijn in gebreke zijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
9.2 Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Martendo worden ingediend, waarna - voor zover daarvan geen sprake is - opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
9.3 Alle vorderingen van Martendo worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vorderingen van Martendo mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen. In voornoemde gevallen heeft Martendo tevens het recht alle leveringen c.q. activiteiten stop te zetten, geleverde/verkochte c.q. verhuurde bedrijfsmiddelen terug te halen of weg te nemen zonder rechterlijke tussenkomst, totdat respectievelijk tenzij zekerheid wordt gesteld zoals bepaald in artikel 11.
10. Overschrijding betalingstermijnen/maatregelen
10.1.Over de door opdrachtgever aan Martendo te betalen bedragen is opdrachtgever bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde betalingstermijn aan Martendo verschuldigd een vergoeding van 1% per maand over het uitstaande bedrag. Voorts is opdrachtgever gehouden aan Martendo te betalen alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de declaraties van de door Martendo ingeschakelde advocaten, deurwaarders en overigens de andere incassokosten in de ruimste zin des woords. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever aan Martendo verschuldigde bedrag met een minimum van 100,00 Euro exclusief BTW.
10.2 Het bovenstaande is eveneens van toepassing op alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en juridische en/of deskundige bijstand die Martendo moet maken om haar rechten tegenover opdrachtgever geldend te maken.
11. Zekerheid
11.1 Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft - zolang betaling nog niet heeft plaatsgevonden - Martendo het recht om van opdrachtgever te verlangen, dat deze ten genoegen van Martendo zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.
11.2.Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Martendo gerechtigd desgewenst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl opdrachtgever dan gehouden is tot volledige vergoeding van de schade die Martendo dientengevolge lijdt en opdrachtgever verbeurt daarenboven aan Martendo een direct opeisbare boete van 20% van het op de annulering betrekking hebbende factuurbedrag. Dit recht van annulering met schadevergoeding als voormeld heeft Martendo ook in alle andere gevallen van wanprestatie van de opdrachtgever.
12. Eigendom en eigendomsvoorbehoud
12.1.Alle verkochte produkten blijven eigendom van Martendo totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welken hoofde ook tegenover Martendo zal hebben voldaan.
12.2.De opdrachtgever is niet gerechtigd voordat de eigendom van de produkten van Martendo op hem is overgegaan, de produkten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen.
12.3.De opdrachtgever is gehouden aan Martendo of haar gemachtigde toegang te verstrekken tot de ruimten of plaatsen waar de produkten zich bevinden, teneinde het Martendo of haar gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen identificeren of merken als eigendom, zodat/waarna Martendo zich weer in het bezit van de produkten kan (laten) stellen, al of niet na verkregen vonnis van afgifte.
12.4.De opdrachtgever is gehouden om voor zijn rekening de produkten, zolang deze nog niet zijn eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico's van brand en diefstal tegen gebruikelijke condities.
12.5 Wanneer door Martendo herstelde goederen, door opdrachtgever, nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen, onder verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het hem toekomende ter zaken van reparatienota en bewaarloon, uit te keren aan opdrachtgever.
12.6.Vervangen en/of geretourneerde goederen of onderdelen daarvan worden automatisch eigendom van Martendo tenzij opdrachtgever voorafgaande aan de toezending hierover aparte afspraken met Martendo heeft gemaakt.
13. Meerprestatie
Indien Martendo bij de uitvoering van een opdracht meer heeft gepresteerd dan waarvoor in eerste instantie door opdrachtgever was opgedragen, is Martendo gerechtigd tot vergoeding daarvan.
14. Industrieel/intellectueel eigendom
14.1Indien geen regeling getroffen is betreffende de verkrijging van rechten van industrieel en intellectueel eigendom op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht, behoudt Martendo zich het recht op octrooi alsmede andere rechten van industrieel en intellectueel eigendom voor.
14.2.Voorts blijven alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data en andere specifieke bescheiden onvervreemdbaar eigendom van Martendo.
14.3.Op eerste verzoek van Martendo dient opdrachtgever de in artikel 14.2 genoemde bescheiden aan Martendo terug te zenden.
14.4.Niets van wat opdrachtgever van Martendo heeft bekomen en/of uit bescheiden zoals in artikel 14.2 genoemd, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
mikrofilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martendo.
14.5.Bij overtreding van het in artikel 14.3 en 14.4 bepaalde verbeurt opdrachtgever aan Martendo zonder gerechtelijke tussenkomst een direkt opeisbare boete van 5.000,00 Euro per gebeurtenis of per week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Martendo daarenboven volledige schadevergoeding te vorderen.
15. Vertegenwoordiging
Indien opdrachtgever namens één of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Martendo aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.
16. Strijdigheid tussen voorwaarden
Onder handhaving van het gestelde artikel 1 wordt strijdigheid tussen bepalingen van door opdrachtgever eventueel gehanteerde (inkoop)voorwaarden en die van onderhavige voorwaarden, desnoods door rechterlijke tussenkomst, naar redelijkheid en billijkheid weggenomen en in het kader van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst opgelost.
17. Competentie
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting - voor zover het niet een vordering voor de Kantonrechter betreft - worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de woonplaats van Martendo dan wel naar keuze van Martendo de ook overigens bevoegde Rechter.
18. Conversie
De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
19. Toepasselijk Recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken en de Eenvormige Wet inzake de totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.